Lokalt kulturminne: Odinhjørnet er førebels lista opp som eit lokalt kulturminne i forslaget til kulturminneplan, fortel Jostein Mo.
            (Foto: Rune Sæbønes)

Lokalt kulturminne: Odinhjørnet er førebels lista opp som eit lokalt kulturminne i forslaget til kulturminneplan, fortel Jostein Mo.Foto: Rune Sæbønes

Ynskjer innspel til kulturminneplan

– Kom med innspel til kulturminneplanen. Det er viktig for å avgjere kva minne vi skal prioritere i planen.

Det seier kulturrådgjevar Jostein Mo i Ørsta kommune.

Før ferien vedtok formannskapet som planutval å leggje kulturminneplanen for 2017–2025 ut til høyring. Høyringsfristen er sett til 31. august.

– Grunnen til at det er ein så lang høyringsfrist er nettopp at det er ferie, og at vi veit at representantar spesielt for frivillige lag og organisasjonar er bortreist. Til no har vi fått inn åtte merknader, og dei aller fleste er frå statlege og fylkeskommunale organ, altså profesjonelle aktørar når det gjeld offentlege høyringar, seier Mo.

Kommunedelplanen for kulturminne- og miljø er utarbeidd i samråd med m.a. lokale sogelag og grendelag, der desse har kome med innspel. Nokre av desse innspela er med, andre ikkje.

– Difor er det viktig at flest mogleg av desse laga og organisasjonane, og også grunneigarar og andre kjem med innspel i høyringsrunden. Vi ynskjer å få med lokale kulturminne vi veit kan vere aktuelle for vedlikehald, både når det gjeld bygningar og miljø, seier Mo.

Meininga med kulturminneplanen er at han skal vere eit verktøy for lokal og regional forvaltning, og grunnlag for ei meir effektiv areal- og byggjesakshandsaming der kulturminne er tema.

– Til dømes vert omgrepet omsynssone nytta i planen. I sjølve kulturminneplanen kan ikkje slike omsynssoner vedtakast, men viss det i planen står at spesielle bygningar eller miljø kan vere i ei omsynssone, kan dette verte vedteke i ein seinare arealplan, som t.d. ein reguleringsplan, seier Mo.

Det vil igjen seie at kan knyte seg spesielle restriksjonar til bygningen eller miljøet i samband med utbygging eller anna utvikling.

– Eit døme er prestegarden på Sæbø, der grunneigar Opplysningsvesenets fond har kome med eit innspel om at dei ikkje ynskjer ei omsynssone, eller at dei i alle fall vil vere med på å drøfte vidare lagnad for bustaden og området. Det har samanheng med at dei ikkje vurderer prestebustaden slik at han skal ha noko vern, og inntil vidare vil ha mulegheit til å rive, forklarar Mo.

Kulturminneplanen omhandlar lokale kulturminne. Regionale og nasjonale kulturminne er lista opp i planen, men vil vere omfatta av eit overordna regleverk, statleg eller fylkeskommunalt.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene