Tilsegn: Ørsta kommune har fått tilsegn på opp til 38,6 millionar kroner frå NVE til skredsikringstiltak på Vallabøen. Illustrasjonen viser korleis skredsikringstiltaket er tenkt. Vikemarka skule er nedst til venste i biletet. Illustrasjon

Tilsegn: Ørsta kommune har fått tilsegn på opp til 38,6 millionar kroner frå NVE til skredsikringstiltak på Vallabøen. Illustrasjonen viser korleis skredsikringstiltaket er tenkt. Vikemarka skule er nedst til venste i biletet. Illustrasjon

38 millionar kroner til skredsikring

NVE har gjeve Ørsta kommune tilsegn på 38,6 millionar kroner til gjennomføring av skredsikringstiltak på Vallabøen.

Ørsta kommune har tidlegare søkt om tilskot til skredsikringstiltak for Vallabøen. No har NVE gitt tilsegn om tilskot på åtti prosent av kostnadane for tiltaket. NVE sin del er oppad avgrensa til 38,6 millionar kroner eks. mva. Dei gjer kommunen merksam på at tilsegn om tilskot er basert på innsendt dokumentasjon, og at tilskotet ikkje kan oppjusterast seinare om gjennomføringa av tiltaket skulle få auka kostnader.

NVE meiner at skredsikringstiltaket på Vallabøen har høg nytteverdi i høve til kostnadene, og legg særleg vekt på at tiltaket vil gi auke tryggleik for liv og helse til mange menneske.

– Tiltaket vil særleg gi auka tryggleik for mange skulebarn, sjølv om tiltaket ikkje vil gi skulen tilfredsstillande sikring i høve tryggleiksklasse 3. NVE har vurdert søknaden opp mot andre innkomne søknader motteke i 2016, og funne grunn til å prioritere denne både ut frå vurdering av nytte/kost og risikoen ved skred, heiter det i grunngjevinga frå NVE.

Det vert understreka frå NVE si side at tilsegn ikkje inneber nokon form for løyve til å starte bygging.

– Vi gjer òg merksam på at kommunen sjølv må ordne tilhøve til dei private interessene som er berørt av tiltaket, og få rett til grunn der tiltaket skal plasserast.

At det er skredfaren på Vallabøen var kjent før bustadfeltet i området var regulert og bygt ut på slutten av 1970-talet. Skredfaren var eit tema i reguleringsarbeidet, og vart særleg aktualisert i 1979 i samband med skred frå Skytjedalen. Etter raset vart det bygt rassikringstiltak i «Fonna».

Rasfaren på Vallabøen vart greidd ut på 1980-talet. I 2009, etter møter mellom kommunen og NVE, vart det konkludert at kommunen måtte kartlegge på nytt kor stor risikoen for skred er i området. I tillegg til å få utarbeidd eit kostnadsrekna sikringsprosjekt. I ettertid har Ørsta kommune engasjert NGI som konsulent for å utarbeide oppdatert rasfareutgreiing.

Tilskotet frå NVE vert utbetalt når anlegget er gjennomført, synfart av NVE og sluttrekneksapen er godkjent og rekneskapet er attestert av revisor.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Tiltaket vil særleg gi auka tryggleik for mange skulebarn

Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.