Det vert i avisa stilt spørsmål om kven som er offer i denne saka.

Dersom Fremre Mo vert skrinlagt vil ikkje Ørsta ha kommunale einebustad tomter å tilby i sentrum. Ein meir enn 50 år lang tradisjon vil då verte broten. Planlegginga av feltet har teke 8 år og adskillige skattekroner. Det er lett å tenke seg at å planlegge eit nytt felt ein annan stad vil ta like lang tid. Eit av offera vil då bli dei som ynskjer seg ei einebustad tomt. Dette er gjerne folk ein ynskjer skal flytte tilbake til Ørsta.

Ørsta SV står fram og påstår at 200 dekar matjord går tapt på Fremre Mo. Korleis  kan det stemme når feltet er på 130 dekar av ulik kvalitet? Andre politikarar held seg meir til realitetane og ser at utviklinga ikkje kan stoppast. Fornying av vegnettet og i og rundt sentrum heng saman med utbygginga av Fremre Mo. Det same gjer tilrettelegging av kollektiv transport. Dette vil kome alle som bur i tetstaden til gode.

No vert det opp til innbyggarane i Ørsta å velge kva retning utviklinga skal ta dei neste åra.

Godt val!

Tore Mo Solbakken.