Det nærmer seg styremøte 7.desember 2023 der det er annonsert at styret i Helse Møre og Romsdal HF (omtales heretter som HMR) skal ta stilling til om de vil opprettholde plan om videre utrulling av Helseplattformen i Møre og Romsdal fra 27. april 2024. Beslutningen angår oss alle. Det er våre sykehus og vår velferd.

Det foreligger nå massiv dokumentasjon på at det vil være direkte uansvarlig å fortsette videre utrulling av Helseplattformen: 9 klinikker ved St. Olav HF melder fortsatt om svært høy risiko for pasientsikkerheten pga Helseplattformen (“rødt nivå”). Dette til tross for 12 måneder med betydelig ekstrainnsats både økonomisk og personellmessig. Det beskrives et regionsykehus som står i kne og de ansatte er preget av resignasjon. Nylig brukerundersøkelse fra St. Olav HF viser at 9 av 10 leger er bekymret for pasientsikkerheten. St. Olav HF har fortsatt 3 tilsyn som ikke er lukket; fra Statens Helsetilsyn, fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og fra Arbeidstilsynet.

Administrerende direktør ved St. Olav HF, Grethe Aasved, fikk direkte spørsmål om videre utrulling til HMR i styremøtet ved St. Olav HF 16.11.23. Hennes svar var: “Slik løsningen er i dag, er det åpenbart at man ikke kan implementere løsningen på andre sykehus.”

I direktesendte debatt fra adressa.no 16.11.23 var Aasved klar på at pasientsikkerheten ble ivaretatt ved St. Olav HF på grunn av en enorm ekstrainnsats fra de ansatte og betydelige ekstratiltak med økt bemanning i alle ledd. Hun sa samtidig at dette ikke var en bærekraftig løsning for framtiden, verken økonomisk eller med tanke på langvarig belastning på de ansatte. Hun presiserte at alle ressurser nå må brukes på å få St. Olav HF tilbake i normal drift.

  • Arbeidstilsynet varsler tilsyn ved St. Olav HF: Ved utgangen av oktober er det meldt om 54590 arbeidstidsavvik mot 33000 avvik på samme tid i 2021. Det innebærer en økning på 65%.

  • Antallet overtidstimer har økt med 14% i samme periode

Når det gjelder det helseøkonomiske aspektet, har vi etterlyst en sammenlikning av hva ulike alternativ vil koste. Professor i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristiansen etterlyste i Dagens Medisin 16.11.23 en uavhengig samfunnsøkonomisk analyse som etter hans mening bør gjøres av miljøer uavhengig av ledelsen i HMN som har åpenbare interessekonflikter (Skroting av Helseplattformen – vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt? (dagensmedisin.no ).

Vi mener at en utrulling av Helseplattformen i HMR fra april 2024 er uforsvarlig.

Hvis Styret i Helse Møre og Romsdal HF beslutter utrulling i HMR allerede i 2024 til tross for alle advarsler, ønsker vi at følgende spørsmål skal besvares:

1. HMR har mindre personellbuffer enn St. Olav HF. Hvordan har man tenkt at opplæring og innføring i HMR skal foregå? Kommer det tilførsel av personellressurser og IT-støtte for alle yrkesgrupper til HMR slik det gjorde ved St. Olav HF? Det antydes at St. Olav HF skal bistå med personellressurser – har St. Olav HF gitt klarsignal for dette og i hvilket omfang? Hvilke personellbuffere ser man ellers for seg å bruke? Foreligger det en plan for å rekruttere og beholde helsepersonell?

2. Kapasitet i helsetjenesten og indirekte helserisiko. Det er åpenbart at innføring av Helseplattformen i HMR vil redusere kapasiteten i spesialisthelsetjenesten i lang tid framover. Vi ser for oss risiko for økende grad av fristbrudd. Vi tror at fagområder som har høy grad av øyeblikkelig hjelp i sin vanlige drift, som for eksempel indremedisinske fag og kreftbehandling, vil være ekstra sårbare for dette. Redusert kapasitet er en indirekte risiko for pasientsikkerheten. Hvordan ser man for seg at kapasiteten i helsetjenesten skal ivaretas?

3. Helseøkonomi. Helseplattformen medfører store økonomiske tap ved St. Olav HF. Det er rimelig å anta at HMR også vil utsettes for betydelige økonomiske tap etter innføring av Helseplattformen. Erfaringsmessig går dette ut over investeringer og nødvendige oppgraderinger av utstyr. Hvordan ser man for seg at kvaliteten på helsehjelpen skal opprettholdes?

4. Arbeidsmiljø. Hvordan planlegges innføring av Helseplattformen uten økende grad av brudd på arbeidsmiljøloven i innkjøringsfasen og i etterkant, inkludert sommermånedene? Vi minner om at de fleste sykehusleger allerede har arbeidsavtaler med unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser i utgangspunktet.

5. Brukervennlighet for behandler er viktig for en trygg helsetjeneste. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har i øyeblikket et tilsyn som fortsatt er åpent ved St. Olav HF. Bakgrunnen for tilsynet er at det mistenkes at et betydelig antall unødvendige røntgenundersøkelser er foretatt som resultat av et uoversiktlig journalsystem for behandlende leger. Hvordan kan man unngå slik risiko ved utrulling til andre sykehus dersom brukervennligheten fortsatt rapporteres å være dårlig?

Vi presiserer igjen at vi mener en videre utrulling av Helseplattformen er uforsvarlig og en stor trussel for pasientsikkerheten.

Vi er stolte av verdiene våre. Vi skal levere trygghet, respekt og kvalitet. Vi mener at utrulling av Helseplattformen i 2024 ikke kan leve opp til dette.

På vegne av leger i HMR:

Kristiansund: Ralph Herter, Arild Parr Dimmen.

Molde: Lars Gunnar Aa. Angvik, Torgeir Kismul Matre, Lina J.M. Rossland.

Ålesund: Eva Rice, Anna Ulstein Guldal, Hilde Hellebust Haaland.

Volda: Magne Martin Røkkum, Erik Ostnes, Helge Wangberg.

Foretakstillitsvalgt Helse Møre og Romsdal: Igor Jokic.