Det nærmar seg kommuneval, og alle oss som har stemmerett kan vere med å velje kven vi vil ha inn i det nye kommunestyret.

I dei fleste samanhengar der vi møtest er det mange problemløysarar og forståsegpåarar som har ei løysing på det meste, og ofte let vi ille over nasjonalt og kommunalt vanstyre. Med å nytte stemmeretten vår kan vi vere med å påverke kva veg kommunen vår skal utvikle seg. Kva og kven vi vel kan vere ulikt alt etter alder og kvar vi bur i kommunen. Oss som er over middagshøgda vil naturleg nok tenkje på alderdomen og korleis vi kan få det då. Dei som er yngre tenkjer tomter, barnehagar, skular og gjerne fritidstilbod. At vi vektlegg ulikt er naturleg. Samstundes har vi også mange fellesynskjer for framtida.

Folk i sentrum tenker ofte på nye tilbod og utvikling av dei tilboda som er der frå før. På bygdene er det alt for ofte annleis, der fører folket ein nærast uendeleg kamp for å behalde dei få kommunale tenestene som framleis er igjen der. Ein skal ha litt av ein kondis for å halde ut desse kampane. Krefter som heller burde vore nytta til å drive tiltak som fremjar bulyst og drifting av lag og foreiningar.

Det vert ofte snakka om tomtemangel og på bygdene treng vi også tomter, men det kan vere tøft å satse på eit liv utanfor sentrum når det nesten årvist kjem forslag om å redusere eller legge ned basisfunksjonane som er der. Skal vi ha håp om framgong, må basisfunksjonar, som barnehage, barne- og ungdomsskule, vere sikra. Eg sleng lett alders- og sjukeheim med i potten også. Med disse basisfunksjonane sikra, kan vi i alle fall håpe at vi treng tomter på bygdene i Ørsta kommune.

Så gode medinnbyggarar i heile Ørsta kommune, nytt retten din på valdagen og ver med å avgjere kva retning vi skal gå saman.

Med von om eit godt samansett kommunestyre.

Frode Emil Vartdal