Vartdal FAU stiller seg undrande til at administrasjonen kan notatføre eit forslag om å legge ned ungdomskulen på Vartdal, og sende elevane til Ørsta sentrum, når det er budsjettert med ei framtidig innsparing på dryge millionen. Dei har truleg gløymt å ta omsyn til elevane på Saltre, og dei framtidige elevane frå Ytre Standal, som må belage seg på ein kvardag der 2,5 timar går med til skuleskyss. Dette utgjer til saman to døgn i buss per månad for desse elevane.

Ein ungdomsskuleelev som bur over 4 km frå skulen, har krav på skuleskyss som ikkje utgjer meir enn 75 minutt kvar reiseveg. På grunnlag av dette er Fram og Fylkeskommunen pliktige, etter §7-1 i opplæringslova, til å sette inn ein ekstra buss: For i tillegg til bussen som hentar elevane på Saltre og Ytre Standal, må ein eigen buss hente elevane rundt dalen i Barstadvik, Nøre Vartdal og Årsetdalen på Vartdal, for å skysse alle elevane frå heimane sine til Ørsta ungdomskule. Dette vil gi Fram og Fylkeskommuna ein meirkostnad på omlag 1 million per år, noko dei truleg ikkje har rom for i sine budsjett. Ringverknaden av dette vil bli kutt i rutetilbodet og råke befolkninga elles i kommuna. Dette såg vi på Godøya, då deira ungdomsskule vart flytta til Valderøya. Fylkeskommuna fekk ein ekstrakostnad som resulterte i kutt av øvrig rutetilbod for å spare inn pengar.

Vartdalstranda har siste åra hatt ei positiv utvikling, med mange nye tilflyttarar. Dette er det nok fleire grunnar til, men ein god barnehage og den flotte og trygge barne- og ungdomsskulen er nokre av dei. Vartdal har ein ungdomsskule som stod nybygd i 2016. Den har kapasitet til alle ungdommane langs Vartdalstranda, og fleire til.. Har Administrasjonen gjort seg ei vurdering av kva ei sentralisering av ungdomsskulen vil ha å seie for borna våre, som er på veg over i ungdomsåra? Er denne sentraliseringa til bornas beste? Og er det gjort ei vurdering av kva påverknaden blir for bygda og tilflyttinga på sikt?

Dersom forslaget til budsjettkutt når fram i kommunestyret, Vil foreldra på Vartdalstranda vurdere moglegheita for privatskule, slik det i 2012 vart gjort. Den gongen fekk vi avslag. Ordlyden i avslaget, og mykje av grunnen til avslaget var at ein konkurrerte med det offentlige tilbodet. Forsvinn det offentlige tilbodet , konkurrerer ein heller ikkje med eit kommunalt eksisterande tilbod. Vi anser dette som ei moglegheit for videre drift på Vartdal.

Vi ønsker og å nemne forslaget om å redusere med 1,4 lærarstillingar, som går til deling av grupper, og tilpassa opplæring til elever med særskilde behov. All forsking tilseier at tidleg innsats er særs viktig, og vi anser dette til å kunne koste kommuna og staten lagt meir i framtida, om ein ikkje satser på tilrettelegging av undervisninga, og skulekvardagen til desse gruppene .

Vi treng levande bygdesamfunn i Ørsta kommune!

På vegne av FAU ved Vartdal barne – og ungdomsskule, Ingrid Slyngstadli Viddal.