Volda kommunestyre har eigengodkjent områdereguleringsplan for E39 Volda-Furene.

Saka er no ute til offentleg ettersyn. Frist for å klage er tre veker.

Tiltaket omfattar ny E39 mellom Volda og Furene. Strekninga mellom Volda og Furene er ca. 6,5 km lang langs dagens veg. Tiltaket ligg i hovudsak i Volda kommune, men påverkar også Ørsta kommune. Planområdet strekkjer seg frå Volda, like sør for Sjukehuskrysset på E39 og endar nord i Furene, ved kryss mellom fv. 653 og E39. Strekninga er om lag 3.500 meter på E39. I tillegg inngår utbetring og omlegging av lokalvegar og løysingar for gåande og syklande i Volda.

– Dagens E39 frå Høgskulen i Volda til Furene går gjennom sentrum av Volda. Som for dei fleste sentrumsområde er det trongt og mange kryss. Bilistane opplever også at det er uklare vikepliktsreglar i enkelte kryss og dette går utover trafikkavviklinga. Med tilrettelegging for ny E39 og kortare vegstrekning mellom Volda og Furene, vil store deler av gjennomgangstrafikken gå utanfor sentrum i ny tunnel, og dette vil gje auka handlingsrom for sentrumsutvikling i Volda, står det i saka.

Voldatunnelen

For å få trafikken vekk frå sentrum skal det byggjast tunnel. Frå Sjukehuskrysset går vegen vidare inn i ein tunnel som startar like før Kløvertunvegen ved sjukehuset og endar i Furene, der vegen vert kopla på eksisterande rundkøyring. Planen omfattar også bygging av ny lokalveg til Nytun, i tillegg til omlegging av tilkomst til høgskulen og til forretnings. og bustadområdet like aust for rundkøyringa.

E39 Volda-Furene ligg inne i Nasjonal transportplan (NTP) med 900 mill. kroner i siste halvdel av perioden 2018–2029. I prioriteringa er det føresett at det vert tilslutning om delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Nye trafikktal har medført behov for å regulere for to tunnelløp. Utbygging som vist i reguleringsplanen vil ha ein kostnad på 1815 mill. kroner ut frå kostnadsanslag i Statens vegvesen med ei detaljering på +-10 %.

Eit eventuelt første byggetrinn der ein legg eitt tunnelløp til grunn, er kostnadsrekna til 1142 mill. kroner (+-10 %).

Furene løysing E39 Volda furene