Nærmare gang- og sykkelveg på trafikkfarleg strekning