– Må leggjast meir vekt på verknader for landskap og miljø