Koronaen på frammarsj igjen - dobling av innleggingar