Det fortel kommunen på si heimeside.

Tilskotet kjem frå stønadsordninga «Tilskot til inkludering av barn og unge».

Prosjektgruppa i Ørsta, som består av; Stine Riise og Rune Strømmen frå Småjobbsentralen, Hans Robert Bondhus tenesteleiar Kaihuset og kulturskulen, Preben Trellevik frå flyktningkontoret og Rebecca Riise Bjerknes daglig leiar for Ørstahallen og frivilligsentralen, har kalla prosjektet for «Alle med – Ørsta».

Rebecca Riise Bjerknes fortel at Ørsta kommune søkte på midlar til:

Open møteplass i Ørstahallen

BUA, ei utviding og betre eigna løysing for utlånssentralen

Feriemoro

Lokal fritidskasse, ei heilt ny ordning