Teknisk sjef Rune Totland orienterte formannskapet om sambindingsvegen tysdag. Volda kommune har gitt Aurstad forlenga fristar på delar av arbeidet, men har kunne krevje dagmulkter grunna at fristane ikkje har blitt haldne.

– No har det blitt slik at vi krev 570.000 kroner i dagmulkter. Sidan vi har gitt utsette fristar gjer det at kommunen betalar to millionar kroner i auka riggkostnader. Avtalen som vi no er samde om gjer at kommunen betaler 1,49 millionar kroner pluss moms. Hadde denne saka blitt køyrt til retten kunne vi ha mista fullstendig kontrollen på framdrifta, og det kunne ha blitt dyrare, sa Totland.

Sjølv om kostnadane aukar ligg totalsummen framleis innanfor rammene som er sett i prosjektet.

– Dette vil ikkje medføre tilleggsløyvingar. Totalt er det løyvd 12,7 millionar, og no ligg det an til at vi kjem ut på 12,5 millionar kroner, sa Totland.