Ifølgje tiltalen kjøpte kvinna hundre gram amfetamin i Oslo i 2015, og seinare same år oppbevarte ho cirka tretti gram amfetamin i sin bustad i Volda. Kvinna var og tiltalt for oppbevaring av cirka tjue gram amfetamin i sin bustad i mars i 2016. Kvinna møtte i Søre Sunnmøre tingrett under sakshandsaminga, og erkjente seg skuldig i det siste narkotikalovbrotet. Ho erkjente seg ikkje skuldig for hendingane i 2015.

I retten kom det fram at kvinna tidlegare hadde tilstått hendingane i 2015, men at ho seinare hadde trekt tilståinga tilbake. Retten kom fram til at det var rimeleg og fornuftig tvil om kvinna hadde kjøpte amfetamin i Oslo, og på dette tiltalepunktet vart kvinna frifunnen.

I Søre Sunnmøre tingrett vart kvinna dømd til fengsel i 45 dagar for brot på straffelova. Fullbyrdinga av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år. Grunna at kvinna vart frifunnen for den alvorlege delen av tiltalen kom retten fram til at ho ikkje skulle idømmast sakskostnader.