Naturvernforbundet i Ørsta og Volda klagar på at Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gitt løyve etter ureiningslova til torskeoppdrett på Støylen i Voldsfjorden.

– Hovudårsaka til at vi meiner at løyvet må avvisast er oppvekstområde til kysttorsk og andre artar i nærleiken, mangellfull konsekvensutreiing, i tillegg til risiko for genetisk ureining, skriv Naturvernforbundet i klagen.

Dette løyvet er berre ein del av søknadsprosessen. Det er Fylkesmannen som bestemmer om det vert gitt endeleg løyve til torskeoppdrett på denne lokaliteten.