Strynefjellsvegen er no opna

foto
Strynefjellsvegen. Foto: Webkamera, Statens vegvesen