Formannskapet rår samrøystes til at Ørsta tek i mot ti flyktningar i 2018. Det er i samsvar med ynsket frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

I tilrådinga frå formannskapet vert det ikkje rådd til mottak av mindreårige asylsøkjarar. I tillegg til talet på ti flyktningar kjem familieattforeining.