Ny koronasmitta i Volda – ukjend smittekjelde

foto