Sivilforsvaret testar varslingsanleggea fast i januar og juni kvart år. Signalet ert sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på nettsidene til styresmaktene og i sosiale medium.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 anlegg som skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanleggea kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanlegga mellom anna brukast til industriulykker med utslepp av giftige eller farlege stoff. Medan i krig kan anlegga verte nytta ved fare for åtak, seier Øistein Knudsen jr., som er sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret testar varslingsanlegga for å sjekke om dei verkar, og dei reparerer det som ikkje fungerer.

– Varslingsanlegga er stort sett plassert i byar og tettstader, og signala kan høyrast av litt over halvparten av befolkninga, seier Knudsen jr.