– Om ein samanliknar tala tilbake i tid, må ein gå heilt tilbake til 2019 for å finne lågare tal i total vareliteromsetning, seier Lena Weitzenbürger Harr i SSB.

Nedgangen har vore størst for brennevin, som gjekk frå 13 millionar vareliter til 12,5 millionar. Det svarer til ein nedgang på 5,6 prosent.

Salet av vin og øl enda også med ein nedgang på høvesvis 1,9 og 3 prosent.

Det var berre varelitersal på rusbrus som steig i fjor. Det enda med ein auke på 2,8 prosent.

Det siste kvartalet i år enda også med ein nedgang. Då vart det omsett 7,7 millionar rein alkoholliter. Det er ein nedgang på 2 prosent frå same periode i 2022, då det vart omsett 7,9 millionar rein alkoholliter.

Tala inkluderer ikkje eigen heimeproduksjon, privat grensehandel eller turistimport.