I 2009 blei byggjereglane endra slik at det blei mogleg å bygge i område der Noregs vassdrags- og energidirektorat har etablert system for overvaking, varsling og evakuering.

Frå november 2022 til januar 2023 har nye reglar vore på høyring. Dei inneber at område som kan bli ramma direkte av fjellskred, blir likestilte med område som kan bli ramma av flodbølgje som følgje av fjellskred. Endringane legg også opp til at vilkåra for å opne for utbygging er meir tilpassa risikoen i området.

– I dag er det kartlagt og etablert overvaking av fleire område som kan vere utsette for flodbølgje som følgje av fjellskred, men der risikoen er låg. Gjeldande krav til sikkerheit mot fjellskred er ikkje tilpassa slike område, og det er derfor behov for eit meir differensiert regelverk, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Endringane trer i kraft 15. mars 2023, skriv Kommunal- og distriktsdepartementet.

(©NPK)