Krev hogst som strakstiltak ved Volda ferjekai

foto