Talet på avgangar på ferjesambandet Stranda-Liabygda er lågare enn anbodskontrakten tilseier.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å gi sambandet ein ekstra avgang. For å få dette til, må dei redusere med ein avgang på Sæbø-Leknes-Skår-Trandal-Standal.

Dette sambandet har trafikknedgang, mellom anna som følgje av Kvivsvegen, medan Stranda-Liabygda har behov for ein ekstra kveldsavgang.

Fylkeskommunen ønskjer å fjerne den rundturen som har minst konsekvensar for brukarane. No har dei sendt endringa ut på høyring til kommunane, og ber om innspel til kva endringar som bør bli gjort, og korleis rutetabelllane skal sjå ut.

Høyringa er sendt til kommunane Ørsta, Sykkylven, Stranda og Stordal,  og høyringsfristen er 14. november.