Fargesaka rullar vidare – nye-politikarane arvar saka