Formannskapet vedtok 30. mai 2017 å nedsetje ei arbeidsgruppe, og 14. november å sende utkast til forskrift på høyring. Det var lagt opp til kort høyringsfrist for å kunne vedta forskrifta i siste kommunestyremøtet før jul. Fleire av høyringsinstansane viste til at det var kort høyringsfrist, og nokre ønskte lenger høyringsfrist. Mange av høyringsinstansane meinte nivået for anløpsavgifta var for høgt, og

fleire av høyringsinstansane etterlyste dessutan meir dokumentasjon i saka. Administrasjonen legg derfor opp til ei andre gongs høyring av saka i januar/februar, med 5 vekes høyringsfrist, står det i sakspapira til formannskapet. Saka skal opp til handsaming i møte tysdag.

Inntekter frå anløpsavgifta skal reflektere dei utgifter kommunen har til farvassikring og utøvinga av offentleg mynde. Inkludert ferjer estimerer kommunen ei årleg anløpsavgift på nær 770.000 kroner, og utgifter for kommunen på om lag same nivå.