Jordvern har vore eit av dei heitaste politiske stridstema i inneverande kommunestyreperiode.

Mellom anna galdt det bustadfeltet på Fremre Mo.

Slik er det over heile landet, og no tilbyr Miljødirektoratet mellom andre Ørsta kommune til å lage ein eigen jordvernstrategi. Viss formannskapet i Ørsta seier det, vil Miljødirektoratet løyve 100.000 kroner.

– Med atterhald om politisk godkjenning, er det frå administrasjonen si side tenkt at planavdelinga skal ha hovudansvar for utarbeiding av jordvernstrategien, og at dette skal gjerast som ein del av arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen. I arbeidet med jordvernstrategi er det tenkt ein eller fleire “workshop”, og det er tenkt brei involvering av m.a. faglag i landbruket, lokalpolitikarar, og andre interessegrupper, heiter det i saksutgreiinga.

Arbeidet med kommuneplanen sin arealdel vil verte starta i løpet av hausten 2022.

– Prosessen med jordvernstrategien vil såleis passe godt inn i dette løpet, heiter det frå kommunedirektøren.