Dei nye retningslinjene gjeld all planlegging etter plan- og bygningslova. For kommunane betyr det at dei må ta meir omsyn til klima og energi, skriv NRK.

Mellom anna meiner regjeringa at bygging av hytter bør skje ved å fortette hytteområde framfor å byggje ut nye.

Regjeringa foreslår også at om ein skal byggje ut eit allereie eksisterande område eller byggje heilt nytt, bør det ikkje byggjast på myr eller i og over skoggrensa.

– Dei statlege planretningslinjene for klima og energi er over 15 år gamle. Vi har fått mykje kunnskap om både klimaendringar og tiltak for å kutte utslepp sidan den gong. Derfor foreslår vi no å oppdatere retningslinjene, seier kommunalminister Erling Sande (Sp).

Forslaget blir no sendt ut på høyring.