Helmax er den største nylanseringa i Grandiosapizzaen si historie. Etter mykje marknadsføring, kom pizzaen ut i frysediskane i slutten av januar. Men før den kom så langt, låg det mykje arbeid til grunn.

– Grandiosaen er det merket som er mest «heilag» å arbeide med. Det vert lagt ned mange timar med kjøkentesting og dokumentasjon for å sikre at vi ikkje gjer noko feil, seier Stein Arne Vadstein.

Han er utdanna innan industriell næringsmiddelproduksjon, og har arbeidd med produktutvikling på Stabburet sin fabrikk på Stranda sidan 2009.

Draumejobb

Vadstein arbeider tett saman med fleire kollegaer, mellom anna på produktutviklingshovudkontoret på Mastemyr. Når ein ny type pizza skal utviklast, disponerer Vadstein og kollegaene eit eige kjøken der dei prøver, testar og smakar seg fram til nye oppskrifter.

– For mange høyrest det ut som ein draumejobb?

– Ja, ofte er det akkurat det. Når vi held på å køyre i gang eit nytt prosjekt, er det veldig mykje prøving der vi står på kjøkenet og lagar småting, som deig, sausar og toppingar. Når ein kjem vidare i prosjektet, vert det meir prøvekøyring ute i produksjonen. Der ser vi kva som fungerer i maskinene vi allereie har. Eventuelt kva som må til for å kunne produsere det vi har fått til på kjøkenet, seier Vadstein.

– Den nye Helmax har mellom anna fått ost i botnen?

– Helmaxen er veldig spesiell. Eg var litt usikker på om det skulle verte klinete, og om det ville drype inne i ovnen når det var ost i botnen. Eg vart overraska over at han har vorte så bra som han vart. Ein kan leggje han på rist utan at han festar seg i det heile, seier Vadstein. – I tillegg kostar han ikkje over hundre kroner, slik vi trudde i starten. Vi har tru på Helmax.

Lang prosess

Arbeidet med å utvikle Helmax starta allereie sommaren 2011.

– Prosessen har gått over lang tid, mykje med tanke på utstyret som måtte kjøpast inn og ombyggingar som måtte gjerast på fabrikken. At vi har hatt god tid til å utvikle botn og topping så godt vi kan, har vore til hjelp for oss i produktutviklinga, seier Vadstein.

Det er mykje som skal takast omsyn til når ein planlegg ein ny pizzatype.

– Ein del av arbeidet består i å arbeide på lag med fabrikk og råvareinnkjøp så ein kan produsere lettast mogleg utan store kostnader. Det kan fort verte store kostnader involvert i ei slik satsing, men om ein har tru på det, er det verd det.

Prøvesmaking

Vadstein har tidlegare vore med på å utvikle botnen i Grandiosa kebabpizza, Big1 Takeaway og Big1 Triple Cheese. I tillegg er han involvert i fleire nyvinningar som kjem på marknaden i løpet av året.

– Allereie før sommaren var vi i gang med tre nye prosjekt, noko vi har størst fokus på no. Det er snakk om nyheiter vi ikkje har sett tidlegare. Ikkje berre ny topping, seier Vadstein løyndomsfullt.

– Arbeidet medfører mykje pizzasmaking, vil ein tru?

– Det vert pizza eigentleg kvar dag, både på arbeid og heime. Ein del av jobben består i å verte kjend med kva som fins i marknaden, både av eigne variantar og konkurrentane sine. Så må vi sjekke om det vi lagar i dag er bra, og vi kjøper stikkprøver ute i butikkane for å sjekke at det vi har produsert tidlegare også var bra. noko vi har størst fokus på no.

Helmax-pizzaen har fått ost innbakt i botnen. Ei nyvinning Stein Arne Vadstein var med å utvikle. Foto: Stabburet