Det melder Ørsta kommune på si heimeside.

Ørsta kommune har no sendt ut SMS til dei som har vassmålar. Telefonnummeret SMSen er sendt frå er eit 14-sifra nummer som er unikt for den som har fått SMS, og det er dermed ikkje mogleg å vidaresende denne. Dette er naudsynt for at avlesinga skal verte registrert på rett målar.

Er ikkje mobilnummeret ditt registrert på avtalen, vil det kome eit avlesingskort i posten.

Dette må du gjere:

Les av tala på vassmålaren din. Raude tal, og tal bak komma, skal ikkje takast med.

Svar på SMSen du fekk BERRE med tala som står på vassmålaren. Hugs at det berre skal svarast med tal, ikkje tekst. Døme, send: 12345

Dersom du svarar fleire gongar på same SMSen, er det siste svaret ditt som er gjeldande. Meldingar som inneheld anna informasjon enn målarstanden vert ikkje lest og svart på.

Dersom kommunen ikkje mottek avlesing av vassmålaren innan fristen som er sett, vert forbruket stipulert med grunnlag i historisk forbruk. Det vil då verte fakturert eit tilleggsgebyr for manglande avlesing.

Har du spørsmål eller anna som gjeld vassmålaravlesinga, kan du sende ein e-post til kommunen.