«Det må settast tilstrekkeleg strenge krav til både støy og maksimale grenseverdiar for luktspreiing»

foto