Resultatrapporten til Scana-konsernet for tredje viser at det går betre for Scana Propulsion, som Scana i Volda er ein del av.

Rapporten syner at Scana Propulsion hadde driftsinntekter på 81 millionar kroner i tredje kvartal, mot 82 millionar kroner i tilsvarande periode i 2013. Men resultatet er betre. I fjor hadde Scana propulsion eit driftsresultat før skatt på minus to millionar kroner. I tredje kvartal i år var resultatet på to millionar kroner i pluss.

Scana propulsion omfattar Scana Volda AS og Scana Mar-El  AS, og dessutan sørvis- og salskontor i Polen, Singapore, Kina, Brasil og USA.

Ordreinngangen for Scana Propulsion var på 79 millionar kroner i tredje kvartal. Ordrereserven utgjer 133 millionar kroner mot 147 millionar kroner på same tidspunkt i 2013.

Må ha auka sal

Styret i Scana gjer det klart at forretningsområdet er avhengig av å gå inn nysalskontraktar i løpet av fjerde kvartal for å halde oppe dagens aktivitetsnivå.

Det er gjennomført kostnadsreduserande tiltak i Scana Propulsion, og det er venta at dei vil gje effekt i fjerde kvartal.

– Innan marknaden for framdriftssystem ventar vi ei varsam betring, men med større geografisk spreiing i marknaden enn tidlegare. Sørvisverksemda til Propulsion er venta å vere stabil it tida framover, heiter det i kvartalsrapporten.

Scana-konsernet si samla omsetning i tredje kvartal vart på 371 millionar kroner mot 388 millionar kroner i same periode i 2013. Dette er ein nedgang på fire prosent. Resultatet før skatt vart 10 millionar kroner som svarar til ein margin på tre prosent mot tilsvarande minus tre prosent i same periode i 2013 (minus 13 millionar kroner).