Får ikkje bygge skogsvegar ovanfor bustadfelt

Lausmasseskredet ved bustadfeltet i 2013.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Ørsta kommune avslår søknaden til Kjell-Arne Follestad om løyve til bygging av midlertidige vegar i samband med skogsdrift på Grøthaugen. Grunngjevinga er at den midlertidige vegbygginga kan forsterke rasfaren og skade naturtypen.