Setrane våre:

"Særkilt interessante steinsel"

Steinsel: Desse tre sela har spesiell verneverdi. 

Nyheiter

«Til motsetnad frå Vallasetra, er det mange av sela og hyttene på Mossetra som opplevast som gamle og opphavlege. Storleiken på hyttene er jamt over mindre. Her ligg mange eldre sel med høge gråsteinsmurar, dessutan er her no tre steinsel på rekke og rad. Desse er i god stand», står det i setreplanen til kommunen.