Reguleringsplanen ferdig utarbeidd

Slik vert vegen i Smådalane

No er planen for den nye samlevegen i Smådalane klar for å verte vedteken.

Veg: Planframlegget legg til rette for ny veg med gang- og sykkelveg frå Melsvegen til Hansholen med naudsynte kryss og sideareal. 

Nyheiter

Det er Ørsta kommune som har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplanen for ein hovudsamleveg i Smådalane. Føremålet med planen er å legge til rette for ny veg mellom Hansholen, Eliholen og Melsvegen.