Løyver til vinterbrøyting

Volda kommune løyver pengar til å brøyte i Aldalen

  Foto: Volda kommune

Nyheiter

Formannskapet i Volda løy­ver 50.000 kro­ner ekst­ra til brøy­ting av ve­gen over Al­da­len i vin­ter.

Råd­man­nen frå­råd­de løy­vin­ga, og vis­te til at det er Sta­tens veg­ve­sen som har skapt be­ho­vet for vin­ter­ope vege for­di det er ar­beid i Rot­set­horn­tun­ne­len.

–Vi vil for­sø­ke å hal­de ve­gen open, men veg­ve­se­net må ta an­sva­ret for å vur­de­re når det er for stor ras­fa­re, sei­er ord­fø­rar Jør­gen Am­dam  i Volda.


LIkevel vinterstengd?

Vil ikkje betale for å brøyte i Aldalen

Rådmannen i Volda meiner kommunen ikkje bør løyve meir pengar til å ha vegen over Aldalen vinteropen.