Dorga ved Ørstaelva

Her tar Kystvakta den første ulovlege dorgaren

Kystvakta aksjonerte fredag mot eit båt som dorga i fredingssona ved Ørstaelva

Kystvakta slo til mot denne dorgaren i Ørstafjorden  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Det tørre veret gjer at laksen ikkje går på elva, og dermed er det gode forhold for dorgarar i inste del av Ørstafjorden. Problemet er berre at det er ulovleg å dorge i ei fredingssone inst i fjorden. Ikkje alle har respektert forbodet, og det skal ha kome fleire tips til kontrolletatane  i sommar, utan at noko har skjedd.


Minner om fredingssoner for laks og sjøaure

– Det er fiskarane sitt ansvar å sjå til at dei fiskar lovleg eller ikkje

– Bodskapen vår er at vi vil at laks og sjøaure skal få gå opp i elvane og gyte. Auren er sårbar, og det har vorte merkbart mindre av han enn tidlegare.

 

Men i dag slo Kystvakta til. Ein båt vart stansa i det han dorga tett opp under land i Osebogen.

– Vi var i området for å sjekke eit tips om ulovleg garn, og då vart vi merksame på dorging innan for fredingssona, seier skipssjef Raymond Isehaug på KV "Njord".

Det er forbode å dorge i munningssona for Ørstaelva, der laksen står og ventar på forhold for oppgang.  Foto: Svein Aam

 

Dorgaren vert no meldt til politiet. Etter det Møre-Nytt kjenner til er dette første gong kontrolletatane har tatt ein ulovleg dorgar i Ørstafjorden.

– Kva straff er i vente?

– Det er opp til påtalemakta å avgjere, men dersom det vert att på alvor ventar nok eit førelegg, seier skipssjefen på Kv "Njord".

Han stadfestar at det i sommar har kome mange tips om ulovleg dorging i Ørstafjorden.

–Vi får håpe at det har ei preventiv verknad at vi har vore der, seier Isehaug.

fredingssone: I Ørstafjorden går fredingssona for fiske etter laks og aure mellom Sætre og Rystelandet. Alt fiske etter laks og aure frå båt er forbode, også dorging, ifølgje nytt regelverk frå i fjor. Alle lakseførande vassdrag har fredingssoner.