K A Aurstad er konkurs

K A Aurstad melder oppbod. 212 tilsette råka.

Anleggsmaskinar frå KA Aurstad  Foto: Arkiv

New Articles

Bedrifta har sendt ut denne pressemeldinga torsdag klokka 1230:

" K A Aurstad AS melder oppbod K A Aurstad AS har i dag, 6. desember 2018, meldt oppbod til Søre Sunnmøre Tingrett. Det er med tungt hjarte at styret i bedrifta måtte konkludere med at det ikkje var nokon annan utveg enn å melde oppbod. Det har over ei tid vore gjennomført eit omfattande arbeid for å finne ei løysing på dei utfordringane selskapet har hatt. Kostnadskutt, effektivisering og reforhandling av inngåtte kontraktar har ikkje vore tilstrekkelig for å få positive resultat i selskapet. Selskapet har også arbeidd med innleigd kapasitet og ekspertise og fått utarbeida ein restrukutreringsplan, men trass iherdig innsats har det ikkje lukkast å få på plass tilstrekkeleg finansiering til å gjennomføre denne planen. Hovedårsaka til dei økonomiske problema er at K A Aurstad i 2017 vart påført betydelige tap knytt til eit stort vegprosjekt.


Tøft år for K.A. Aurstad

Solid ordrereserve, men stort tap i Trøndeleg

K.A. Aurstad AS har hatt store tap på eit prosjekt på E6 i Sør-Trøndelag. Det pregar årsresultatet for 2017.

 

Utviklinga i prosjektet har dessverre ikkje vore positiv noko som har påført oss ytterligare store tap utover i 2018. I prosjektet har K A Aurstad vore underentreprenør. Prosjektet har sidan oppstart september 2017 vore svært krevjande. Hovudentreprenør har etter K A Aurstads oppfatning, i strid med avtaleverket, utarbeida og så langt gjennomført ein plan for arbeidet der K A Aurstads arbeid har vore gitt liten prioritet. Dette har medført at K A Aurstad har blitt tvungen til å arbeide svært uhensiktsmessig, og såleis blitt påført store økonomiske tap. Hovudentreprenør har bestridt økonomisk ansvar for dette. Pr. dato har K A Aurstad hatt eit direkte tap på dette prosjektet på over 80 mill, samstundes som prosjektet også har tatt mykje av selskapets administrative ressursar som skulle vert nytta til andre arbeidsoppgaver. 212 tilsette vert råka av konkursen i K A Aurstad AS. Vi takker alle våre tilsette for den betydelege innsatsen dei har lagt ned for bedrifta, og ynskjer dei alt godt for framtida."


Møre-Nytt kjem tilbake med meir.