Halve folket ønskjer dei olympiske vinterleikane i Noreg

foto