Ørsta SV er sjølvsagt for at det skal startast eit arbeid med verneplan for Sunnmørsalpane. Vi er difor ganske så oppgitt over at eit fleirtal av Senterpartiet og Arbeidarpartiet sine representantar var så negative til dette at dei i kommunestyremøtet fekk saka utsett.

Der er minst 3 svært gode grunnar til at dette framlegget frå Statsforvaltaren er eit kjempetilbod til oss i Ørsta kommune!

1) Klimaendringane og tap av naturmangfald er den mest alvorlege krisa i vår tid. No har Statsforvaltaren, på vegne av ei Ap og SP regjering (!), forventningar om at kommunane må omstille seg for å redusere tap av natur og artsmangfald. Vi i Ørsta kommune kan no få god og verdifull hjelp til å ta vare på våre viktige naturområde!

2) Arbeidet som Statsforvaltaren vil gjere no, må Ørsta kommune uansett gjere som del av arbeidet med ny arealplan for Ørsta kommune (vedtatt oppstart i 2022). Det skal difor innan kort tid utarbeidast ein kommunedelplan for naturmangfald. No kan vi få det kunnskapsgrunnlaget og dei vurderingar vi treng frå Statsforvaltaren i staden for å bruke eigne midlar til dette. Å seie nei no, vil påføre oss meirkostnadar i nær framtid.

3) Oppretting av eit verneområde som vert kalla Sunnmørsalpane vil vere eit viktig bidrag til å regulere aktiviteten i området på ein god og berekraftig måte der naturomsyn må vere den styrande premissen. Å stå utanfor dette vil difor kunne bety mykje tap av omtale og omdømebygging for Ørsta kommune.

Ørsta kommune har under dei siste åra med Senterpartiet i førarsete vore kjent som ei av dei kommunane som i størst grad har bygd ned dyrka og dyrkbar jord.

Skal arven etter ei Senterpartidominert tid i Ørsta kommune no også bli ei kommune som vert kjent for å ikkje bry seg om miljøvern og tap av naturmangfald?

Magnar Hjertenæs og Marit Aklestad, Ørsta SV