Fjordingen: Hornindal Grendeutval er sterkt kritiske til at eit fleirtal i Volda formannskap ikkje sender saka om bygging av ny symjehall til behandling i kommunestyret.

Det er kome så mange nye opplysningar og det er så stor usikkerheit om dei økonomiske konsekvensane at seks personar i Volda formannskap kan ikkje avgjere denne saka åleine. Volda kommunestyre må derfor handsame saka om bygging av symjehall i Volda.

Ifølgje ordførar Dimmen er det ikkje nye opplysningar i saka sidan behandlinga i april, men for innbyggjarane i Volda er det sjølvsagt av stor betydning om ein her må syte for ytterlegare innsparingar på drifta slik at årlege driftskostnader no er kome opp i kr 25 millionar.

Har endra seg

For Volda kommune sine innbyggjarar flest har den økonomiske kvardagen endra seg enormt mykje sidan april, og med vedtaket som formannskapet no gjere legg dei ekstra økonomisk tyngde på innbyggjarane. Sett i lys av dette kan det vere liten tvil om at den økonomiske kvardagen til Volda kommune også har endra seg mykje sidan kommunestyret sist hadde saka til handsaming.

Åtvarar

Dette samstundes som kommunedirektøren åtvarar om at politikarane ved å gå vidare med utbyggingsprosjektet må vere budde på at det vil bli nødvendig med innsparingar ved endringar av strukturen i tenestetilbodet og behov for uthenting av stordriftsfordelar.

Med andre ord vil finansieringa av drifta av badeanlegget i Volda sentrum medføre sentralisering i kommunen og svekking av tilbod og tenester til unge og eldre ute i grendene. Er det verkeleg dette seks medlemmer i formannskapet har sagt ja til og som kommunestyret ikkje skal få ta stilling til?

Krevjande situasjon

Ordførar Dimmen seier sjølv at både kommuneadministrasjonen og alle kommunane rundt oss viser til at vi står i den mest krevjande situasjonen vi har vore i. Bør ikkje det vere ein god nok grunn til å legge saka fram for kommunestyret?

Ein ordførar har alle fullmakter til å gjere det. Dersom saka ikkje blir lagt fram for kommunestyret, vil ordførar Dimmen og fleirtalet i formannskapet stå åleine med ansvaret når rekninga skal gjerast opp, om det blir med reduksjon i tilbod og tenester eller om det skal skje med ytterlegare auka eigedomsskatt.

Kva er det ein er redde for? Dersom fleirtalet i formannskapet meiner dette er eit riktig vedtak, må det vere mogleg å forklare dette både til kommunestyret og til innbyggjarane i kommunen. Om dette er vanskeleg, er det i seg sjølv tilstrekkjeleg grunn til å drage i bremsa i denne saka.

Hornindal Grendeutval aksepterer ikkje at ein her vel å gå vidare med eit vedtak som aukar driftskostnadane så dramatisk utan at det er gjort greie for kva innsparingar som må til for å finansiere meirkostnaden. Dette må kome fram i budsjettarbeidet slik at kommunestyret har eit fullverdig grunnlag for å velje/prioritere mellom å gå vidare med utbygginga av badeanlegget i Volda sentrum eller om ein vil sikre kvalitet og tilgjenge for lovpålagde tilbod i heile kommunen.

Ove Rand, leiar Hornindal Grendeutval