Barnehagen på Sæbø er smekkfull. Inne-arealet set grenser for kor mange barn ein kan ta inn. I løpet av 2016-17 var det tre ungar som ikkje fekk plass. No står heile fem ungar på venteliste etter hovudopptaket for komande år. Og med fem born som tek til i førskulegruppa frå hausten av, veit vi allereie at det vil bli ventelister også året etter. Kjem det born på overflytting frå andre barnehagar, vil endåtil nokre av dei fem som allereie ventar, måtte belage seg på endå eit vente-år. Og der er altså ikkje plass til ein einaste tilflyttar (!).

Parallelt med dette er det fleire unge som etablerer seg i bygda. Nybygg er under planlegging, blant anna 16 nye bueiningar på Sæbøneset. Ein masterplan for turisme og reiseliv for Hjørundfjorden er på trappene. Men har kommunen gløymt det grunnleggjande?

Barnehageplass er basisbehov. Familiar på Sæbø og i nabobygdene i Hjørundfjorden treng barnehageplass på Sæbø for å kunne bu der, reint praktisk. Dette er avgjerande, og heilt essensiell distriktspolitikk.

Ikkje alle på Sæbø arbeider i Ørsta. Bur og arbeider du på Sæbø, er det innlysande at det å køyre til Ørsta eins ærend for å levere og hente i barnehagen ikkje kan kallast eit reelt alternativ. Nokre arbeider skift eller turnus, som kan by på ekstra utfordringar når det gjeld henting og bringing til og frå barnehagen. Nokre arbeider i Volda, og vil mest truleg søkje barnehageplass der for å få kvardags-logistikken til å gå opp.

Levekårsutvalet har allereie bede om ei orientering i denne saka, og det er bra. Men eg meiner ho er så presserande at eg vil be ordføraren om ei orientering allereie i kommunestyret:

- Kva vil kommunen gjere med den akutte mangelen på barnehageplassar på Sæbø?

- Vurderer kommunen mellombelse løysingar i form av brakkebygg eller liknande?

- Kva vil kommunen gjere på lengre sikt? Kan utviding/påbygg av Sæbø barnehage skje i kombinasjon med bygging av det allreie planlagte vognskuret?

Marit AklestadKommunestyrepresentant, SV