Tilsvar til Sindre Vartdal om skulestruktur og budsjettprosessen i Ørsta kommune.

Som kommunestyrepolitikar er eg no inne i min fjerde budsjettprosess. Kvart år har det vore svært krevjande, og kvart år har vi enda opp med eit dårleg budsjett og ein dårleg økonomiplan som alle i kommunestyret veit at ikkje er berekraftig på sikt. Etter nokre år ser eg også tendensane i det uheldige samspelet mellom administrasjonen og politikarane klarare.

Situasjonen er slik: Utgiftene til Ørsta kommune er større enn inntektene. Pandemien har mudra vatnet litt, men når dei ekstraordinære inntektene og utgiftene knytt til den forsvinn vil vi sjå det klarare igjen. Dette går ikkje opp. Administrasjonen har sagt dette i mange år allereie, men politikarane i kommunestyret, og då bør ein legge eit særleg stort ansvar på Senterpartiet ved ordførar Stein Aam, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet, har ikkje evna å finne fram til løysingar saman med administrasjonen som får økonomien til kommunen på rett kjøl.

Då er det ikkje så vanskeleg å forstå at administrasjonen, mest truleg med ei sterk ansvarskjensle for økonomien til kommunen og dei som har bruk for tenestene kommunen tilbyr, kjem med meir eller mindre desperate framlegg når budsjettet skal skruast saman.

Tidlegare år har det vore møteplassar for dei som treng det som har blitt foreslått kutta, og ikkje minst kulturstøtta til festivalar og andre frivillige inititativ. Kommunedirektøren har nok freista å pirke borti alle oppgåver som ikkje er lovpålagde. Ja, det har forresten også blitt foreslått å redusere talet kommunestyrerepresentantar frå 33 til det lovpålagde 27. Kva skjer med alle desse framlegga? Jau, dei blir glatt avvist av politikarane, utan at fleirtalet ved Sp, AP og Frp sjølve har hatt nokre andre (realistiske) framlegg til å få økonomien i balanse.

Kva står då kommuneadministrasjonen igjen med? Jau, det er såkalla strukturelle endringar. Kanskje kan der vere gode pengar å spare på å flytte ungdomstrinnet frå Vartdal skule til Ørsta sentrum. Kanskje kan der vere gode pengar å spare på å gjere om på tilbodet på Vartdal helsetun og flytte sjukeheimsplassane til sentrum.

Når slike utspel dukkar opp (igjen) i september og budsjettet skal vedtakast i desember er det ikkje rart at innbyggarar på Vartdal (og andre stader) reagerer raskt og organiserer fakkeltog. Det er heller ikkje rart eller dumt at bedriftsleiar Sindre Vartdal engasjerer seg og skriv til avisa. Det er veldig bra! Men i innlegget sitt skriv Vartdal som om kommuneadministrasjonen har noko i mot at der skal vere eit best mogleg skuletilbod på Vartdal. Det er feil.

Kommuneadministrasjonen er fullstendig desperate etter å få økonomien i balanse slik at vi kan sikre eit toleleg godt tilbod til alle i Ørsta på både kort og lang sikt utan å hamne på ROBEK. Det er situasjonen og det er premisset dette må diskuterast ut i frå. Kva skal vi gjere? Korleis skal vi få økonomien i balanse og sikre ei god framtid for alle i Ørsta kommune? Og kva vil ordføraren og dei førande partia gjere for å finne ut av dette saman med administrasjonen? Dei bør ikkje kome her og seie at dei har gjort nok – eller at dei ikkje har hatt god tid på seg på å gjere det.

Olav Øyehaug Opsvik, leiar for Ørsta MDG