Vi har registrert at flere er bekymret for forslaget om å samlokalisere rehabiliteringstilbudet som er på Mork, til Ålesund sjukehus. Derfor er det viktig for oss å komme med noe utfyllende informasjon om tilbudet som faktisk er i Ålesund i dag.

Vi vil forsikre om at pasientene i Møre og Romsdal fremdeles vil få et godt spesialisert rehabiliteringstilbud om tilbudet blir samlokalisert i Ålesund. Kvaliteten på tilbudet vil ikke blir forringet. Det er i dag gode fagmiljø og dyktige fagfolk, både på Mork og i Ålesund, og pasientene blir godt ivaretatt begge steder. Vi har forståelse for at det er leit for de ansatte på Mork at vi er i denne situasjonen.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en egen medisinsk hovedspesialitet for leger. I Helse Møre og Romsdal er denne spesialiteten tilknyttet Ålesund sjukehus. Det er derfor naturlig at vi nå ser på en samlokalisering i Ålesund Sykehus.

Fagmiljøet i Ålesund har lang erfaring med, og god kompetanse på, pasientgrupper som har behov for spesialisert rehabilitering. I tillegg til de faggruppene som er på Mork rehabiliteringssenter, er det på seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund også tilsatt legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, og spesialister i nevropsykologi.

Disse profesjonene utgjør en viktig del av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet, og de dårligste rehabiliteringspasientene blir i dag behandlet ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund.

Seksjonen i Ålesund har fysisk nærhet til alle relevante spesialiteter innen diagnostikk, somatikk og psykiatri som kan være nødvendige i et rehabiliteringsforløp. Det er også etablert et nært samarbeid med Trøndelag Ortopediske Verksted. Videre driver seksjonen ambulant virksomhet og rehabiliteringspoliklinikk. Det spesialiserte tilbudet i Ålesund skal dekke behovet for hele Møre og Romsdal, og pasientene vil også i fremtiden få et godt rehabiliteringstilbud på Ålesund sjukehus.

Foretaket skal forvalte midlene vi får tildelt fra staten til det beste for alle våre pasienter i Møre og Romsdal. Geografi og lokal tilknytning er viktig for mange, samtidig må vi alltid vurdere hvordan vi kan skape de beste helsetjenestene for våre pasienter, også i et helhetsperspektiv. Pasienter som trenger spesialisert rehabilitering kommer fra hele fylket.

Vi mener reiseavstand til et tilbud ikke er så viktig, når det er snakk om tilbud man trenger sjelden i livet.

Avhending av eiendommen på Mork er tidligere behandlet i styret i Helse Møre og Romsdal8. desember 2021. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjente avhendingen i styremøte 3. februar 2022.

Foretaket har mye bygningsmasse med prekært behov for oppgradering og utbedring. For å sikre oss at vi klarer å drifte byggene vi har, er vi nødt til å avhende en del av bygningsmassen. Langtidsbudsjettet (2023-32) for Helseforetaket viser at det ikke vil være rom for større investeringer de neste årene utover Sykehuset Nordmøre Romsdal og ombyggingen av Ålesund sjukehus. Det vil derfor ikke løse utfordringen å skyve på samlokalisering.

Et større fagmiljø kan også være positivt i tiden fremover med tanke på å lykkes med å rekruttere personell til foretaket, samt spisse fagutvikling gjennom forskning.