LHL Hjerneslag og Afasi, som er en del av LHL og er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede, har gjennom media og lokale kontakter fulgt saken om flytting av Mork Rehabiliteringssenter i Volda. Vi har fått flere bekymringsmeldinger om beslutningen fra de vi representerer. Konsekvensene av å flytte tilbudet ved Mork Rehabiliteringssenter til Ålesund sjukehus vil være store for pasientene og de ansatte. Dette har vi nå i brev tatt opp med Helse Møre og Romsdal HF. Våre lokallag LHL Volda/Ørsta og LHL Søre Møre har også engasjert seg i saken.

Mork Rehabiliteringssenter har gjennom mange år bygget opp en god og solid kompetanse på slagrehabilitering. De har i dag logoped, sosionom, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere med spesialkompetanse på slagrehabilitering. Flytting er, slik vi oppfatter det, ikke faglig begrunnet, men av rene økonomiske hensyn. Det er en betydelig reisevei fra Volda til Ålesund. Det betyr at mange fagfolk ikke vil kunne velge å ta imot stilling ved Ålesund sjukehus. Å bygge opp spisskompetanse innenfor slagrehabilitering tar lang tid.

Det er behov for å styrke både slagrehabilitering spesielt og rehabilitering generelt. I flere rapporter, sist i det uavhengige konsulentselskapet KPMGs evaluering av Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019, beskrives store mangler i rehabiliteringstjenesten og mangelfull oppbygging gjennom mange år. Å legge ned rehabiliteringstilbudet ved Mork er et steg i feil retning og bidrar til svekket rehabilitering for mange pasienter som trenger spesialisert rehabilitering. Dette har store samfunnsmessige konsekvenser og kan være forskjellen mellom å bli sittende ufør eller for eksempel å komme ut i arbeid igjen gjennom god opptrening innenfor viktige fagområder.

Nedleggingen av Mork Rehabiliteringssenter må etter vår oppfatning utsettes til tilbudet i sin helhet kan lokaliseres ved Volda sjukehus. Etter det vi forstår er det ikke noe i veien for å bruke lokalitetene ved Mork noen år til og gjøre en grundig og veloverveid beslutning.

Tommy Skar

Generalsekretær i LHL Hjerneslag og Afasi