Argumentasjon om at det trengs spesialisert kunnskap for å ta vare på dei sjukaste pasientane, og at dette bør samlast i sentrum, er i beste fall bruk av hersketeknikkar, og i verste fall vikarierande motiv for å spare pengar. Ikkje på noko tidspunkt har vi hørt at det er mangel på kunnskap og kompetanse som er problemet. Tvert imot er tilbakemeldingane frå pasientar og pårørande, er at tilbodet er godt og trygt, utført av dyktige fagpersonar med gode ferdigheiter i faget sitt. Som nytillsett leiar bør ein sette seg inn i lokale forhold, før ein går ut i lokalavisa, og skaper uro og utryggheit for eigne tilsette, pasientar og pårørande. Ein bør også sette seg inn i kva kommunestyret faktisk meiner om saka, og denne saka er behandla for ikkje lenge sida, med tydelig svar til administrasjonen om at tilboda skal oppretthaldast. Med stadige forslag om kutt i desse tilbuda, er det vanskelig å sjå at administrasjonen ønsker å legge til rette for auka bulyst på bygdene.

Blir ikkje friskare av å bli flytta til Ørsta

Omorganisering og flytting av plassar, endrar ikkje faktum. Pasientar blir ikkje friskare av at hjelpetilboda får andre navn, dei treng heller ikkje mindre hjelp om dei får tilboda sine i Ørsta sentrum. Vartdal helsetun er både bustad for dei som ikkje lenger klarer å bu heime, og ein viktig arbeidsplass for mange flinke tilsette. Alle forslaga om å kutte i tilboda utgjer ein stor slitasje på alle involverte. For å sikre bulyst i utkantane må vi ha forutsigbare rammer i form av skular og barnehagetilbod, arbeidsplassar og forutsigbare helsetjenetester for dei eldre.

Skulenedlegging

Kommunedirektøren har i sitt notat om budsjettet for 2023 foreslått å flytte elevane frå Vartdal ungdomsskule for å spare pengar. Forslaget vil føre til mange konsekvensar som ikkje er utgreidd. Kva verdi tenker vi at lokal identitet og tilhørigheit til eigen heimstad har? Elevane på Vartdal ungdomsskule har det trygt og godt, og får eit godt tilbod i ei fase av livet der barn og unge skal sleppe å måtte pendle lang vei for å kome til skule. Eg minner om at det er langt rundt dalane på Vartdalsstranda. Vi snakkar ikkje om dei 15 minutta det tek å kjøre frå Vartdal sentrum til Ørsta ungdomsskule, men Kommuna vår er lang, og vi har elevar i Hjørundfjorden som får svært lang reiseveg om dei sitte på ein buss som skal rundt alle dalane på stranda før sjølve reisa frå Vartdal sentrum til Ørsta.

Udir sine føringar for reiseveg, tilseier at ein ved ei flytting, må omorganisere skuleskyssen, og inn med kostbar ekstraskyss, som Fram må dekke inn. Dette vil utan tvil kunne gå ut over det ordinære busstilbodet i kommunen, forhindre utvikling av flybusstilbod, føre til redusert bussfrekvens mellom Ørsta og Volda og omorganisering av eksisterande skuleskysstilbod. Elevar som idag får skuleskyss med eigen buss, vil kunne bli nødt til å nytte timeekspressen. Konsekvensane blir mange.

Umusikalsk - og uhaldbart

Ei nedlegging av Vartdal ungdomsskule utan at dette er ute på høyring, er ikkje berre umusikalsk, men heilt uholdbart. Ei slik endring av krinsgrenser, skal og bør behandlast skikkelig i dei rette foruma, og ein må også sjå på meir nøye kva ein faktisk sparer på dette. Skal stillingar fjernast, tilsette seiast opp? Bygdefolket på Vartdalsstranda har tidlegare vist tydelig vilje til å starte privatskule, om kommunen ikkje vil oppretthalde skuletilbodet. Dette kan også bli resultatet om ein faktisk gjer alvor av dette forslaget.

Når ein i kommunestyret 3. november fekk informasjon om at kommunen har gått glipp av 1 000 000 i tapt kompensasjon frå NAV, fordi ein ikkje klarer å kreve inn det kommunen har rett på i tide, verkar det smått utrulig at ein foreslår å legge ned ein ny ungdomsskule for å spare omlag det same beløpet. Her har adminstrasjonen ein jobb å gjere!

Stadige truslar mot bygdene

Effekten av stadige truslar om nedbygging av dei kommunale tjenestene på bygdene, verkar direkte inn på bulyst i kommuna. Ungdommane som flyttar ut i samband med utdanning, er våre framtidige skattebetalarar, hender til å jobbe og hjerter som skal brenne for alt som er godt og verdt å utvikle i kommuna vår. For å flytte tilbake til heimstaden sin, er det ikkje nok med skular, barnehagar og helsetillbod i sentrum, det må også finnast på bygdene. I Ørsta Arbeiderparti er vi tydelige på at vi ønsker å oppretthalde strukteren vi har på desse tilboda også i tida framover. Vi tenker at for å utvikle kommuna må vi også ha levande bygder, med skular og barnehagar, arbeidsplassar og helsetilbod for dei eldre.

Siri Dahl Masdal, Ørsta Arbeidarparti