Norsk Sykepleierforbund i Ørsta støttar ikkje utsegna frå dei andre forbunda i artikkelen frå Møre Nytt 17.11.22, der dei uttalar at det har vore god informasjon og involvering i samband med OU-prosessen.

NSF har gjennom heile prosessen peika på manglande informasjon og usikkerheit. Prosessen har og vore prega av korte fristar, noko som har gjort det vanskeleg å forankra innspela våre. Me er dessverre kjende med at me har mista sjukepleiarkompetanse undervegs som eit direkte resultat av prosessen! Administrasjonen har teke sjølvkritikk på at informasjonsarbeidet skulle ha vorte handtert på ein betra måte.

Ørsta kommune må ta lærdom av dette for å bli betre ved neste korsveg.

Kommunen har som mål at innbyggjarane skal bu lengst mogleg i eigen heim. Difor har kommunen starta eit eige prosjekt i forhold til dette. Arbeidet med omsorgstrappa har og vore oppe i kommunestyret med fokus på at innbyggjarane i Ørsta skal få hjelpa dei treng heime, også dei sjukaste.

Kvardag og helg, heilagdag og ferie, året rundt, sikrar sjukepleiarar med den kliniske og organisatoriske kompetansen sin, kvalitet og pasienttryggleik i helsetenesta. Fagkompetansen vår har noko å seia i utfordrande vurderingar, i grensene mellom liv og død, mellom jus og etikk, mellom behandling og overbehandling. For å løysa behovet i framtida innan helse og omsorgstenestene må ein bruka rett kompetanse, på rett plass til rett tid.

Medlemmane i Norsk Sykepleierforbund Ørsta arbeider kvar dag for å sikra berekraftige helse- og omsorgstenester med pasientsikkerheit i fokus. Pasientane treng sjukepleiarkompetanse der dei faktisk er, og sjukepleiarar er garantisten for kvalitet i tenestene, på alle trinn i trappa.

NSF Ørsta ber kommunepolitikarane å tenkje seg godt om, før dei tek avgjerd om eventuelle nedskjeringar i bygdene. Gode prosessar der innbyggjarane og trepartssamarbeidet blir sett i fokus, er nøkkelen for eit godt langvarig resultat. Nasjonalt står me i ei sjukepleiarkrise som breier om seg, me i distrikta er særleg sårbare for dette. Derfor er kommunen faktisk heilt avhengig av å lykkast med ein prosess slik at me får med oss alle kontiniutetsberarane våre i helse- og omsorg på utviklinga av tenestene i Ørsta.

Sjukepleiarar og anna helsepersonell arbeider no på ein heilt anna måte enn for få år sidan. Pasientane i dag har fleire diagnosar og meir samansette lidingar, dette fordrar høgare kompetanse for å ta i vare på ein trygg og god måte. Me inviterer gjerne kommunedirektøren til å delta på ein arbeidsdag i heimebasert omsorg og bufellesskap, for å få meir innsikt i kompleksiteten i tenesta.

Pia Charlotte Österlund

Hovedtillitsvalgt NSF Ørsta kommune