Etter å ha lese, sett og høyrt mykje om denne saka, kjenner me behovet for å opplyse saka frå eit anna perspektiv. Me ser at særinteresser dreiar debatten til å handle om jordvern og prøver å villeie folk flest til å tru at det handlar om ei massiv nedlegging av gardsbruk. Er det ikkje no på tide å røkje etter kva som er sant av påstandane i denne saka? Kva stemmer, og kor mykje dreiar det seg om?

Det er kun tre gardsbruk som er i drift i dag og berre eitt av dei var i drift då områdeplanen vart vedteken i 2016. I del 1 av planen for Fremre Mo misser ikkje nokon av desse tre bruka som i dag er i drift ein einaste kvadratmeter av dyrka jord. I del 2 av planene dreiar det seg om i alt ca.10 da dyrka mark fordelt på tre bruk.

Jordvern er naturlegvis viktig, men skal vern av tre små sentrumsnære bruk som til saman utgjer ca 1/2 årsverk i jordbruket, stoppe utviklinga i bygda vår? Dette har vel også ein kostnad? Arkitektkonkurranse og utarbeidd kommuneplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda? - Skal den skrotast heilt? Kvar skal hus og nødvendige vegar byggast i framtida?

Me skjønar godt at dei grøne og raude partia er programfesta til ta jordvernet på alvor og me er også glade for at politikarar engasjerer seg i dette spørsmålet. I denne saka meiner vi likevel at kostnaden for jordvernet vert alt for stor sett opp mot samfunnsinteressene.

Tre sentrumsnære bruk må kunne gje frå seg ein liten del av dyrka-markane sine (1,6 da, 1,7 da og 6,7 da) for at sentrum i Ørsta skal kunne utvikle seg. Ørsta treng nye sentrumsnære og attraktive boligtomter tilgjengelege og gode vegløysingar.

At ein sint MDG-leiar vil ta saka om så små inngrep inn for Stortinget er vel litt vel drygt og ikkje noko anna enn symbolpolitikk. Med så lite avstått areal bør dessutan dei tre bruka kunne drivast vidare på det nivået dei vert drivne i dag.

For dei, på dei omtalte bruka på indre Mo, er det nærliggande å tenke at det like mykje handlar om å få vere i fred og få vegen vekk frå tuna sine. Det skjønar me godt.

Det syner også merknaden frå alle dei berørte bøndene i 2016, som vart sendt til kommuneplanen for Ørsta sentrum og Hovdebygda. Der står det tydeleg at vegen burde gå etter Geila lenger oppe, fortsette framover Brekke og så krysse elva ved Hengebrua. Denne føreslåtte løysinga ville ha medført at betydeleg meir matjord vart ofra, men det høver ikkje så godt lenger når jordvern er så på dagsorden. Me meiner at ei vegløysing må kome både for feltet og for å løyse problemet ved krysset der Mosmarkvegen kjem ned til fylkesveg 655.

Det me ikkje skjønar er kvifor bondelaga i Ørsta bles slik opp denne saka. Bondelaga bør heller passe på og verne jorda der det enno er ein sjanse for at jordbruk kan overleve og utvikle seg. Bondelagsformannen i Ørsta skriv i eit av sine mange innlegg om feilinformering i saka om Fremre Mo.

Vi spør oss om kven som feilinformerer? Stemmer påstandar som “Vert jaga frå gard og grunn”, “Slår føtene under oss”, “Fire gardsbruk kan verte lagt ned”, og så bortetter? Vidare brukar han statistikk om at 1 årsverk i jordbruket genererer 1,4 årsverk elles i samfunnet. Meiner han verkeleg at det er denne type jordbruk som gjev arbeidsplassar i andre næringar? Er det nødvendig med all denne overdrivinga, eller trur han at berre han hevdar det ofte nok, vert det etter kvart til sanning?

Naturlegvis er me einige med deg, Knut (Hustad), om at det må gå an å tenke jordvern også for fylkeskommunen når dei planlegg gang- og sykkelvegar både på Mo/Brekke og gjennom Åmdalen. Men å kome med sleivspark til ordføraren, som prøver å vidareføre den programfesta distriktsutviklande politikken som Senterpartiet hadde slik framgang med ved forrige kommuneval, er å skyte langt over målet. Du er bekymra for grunnfjellet i partiet og neste års kommunevalg, her viser du nok manglande politisk teft om du ikkje har forstått kva og kven som var grunnen til det gode resultatet partiet fekk lokalt ved førre kommunevalg. (Me tvilar ikkje på at ordføraren fann sporet ned att frå Åmskaret…).

Mo hadde ein gong eit svært godt eigna jordbruksareal med store flater nede ved elva. Det er lenge sidan det vart ofra for industriutvikling, offentleg areal og trong for sentrumsnære bustader. Det ein no stridast om er restane av det som er igjen, og som i høve til det som er omdisponert er lite drivverdig. La oss no innsjå realitetane og satse på jordbruk i dei områda av kommunen der det går an å få til ei forsvarleg og lønsam drift, og som ikkje hemmar utviklinga som trengst i sentrum.

Rundt Ørsta sentrum kan ein vidare dele areala i tre: fjellområde, rasutsette område og til slutt dyrkbare område. Det er berre på desse dyrkbare områda det er råd å byggje. Viss desse skal vernast har tettstaden eit stort problem. I sentrumskjerna er det bygt mykje dei seinaste åra. Og meir skal kome. Alle har vel glede av eit velfungerande sentrum med gode fasilitetar for kommunen sine innbyggarar.

Utbygginga på Fremre Mo vil bringe fram verdiar i milliard- klassen. Med den utviklinga tettstaden har hatt dei seinare år og alle store investeringar kommunen har måtte ta, bør dette vere kjærkomne inntekter. Ikkje minst når vi høyrer at Robek-spøkelset på nytt bankar på døra.

Helge Moe Tore Mo Solbakken Jorid Sevaldsen Jan Sindre Brautaset Sølvi Karin Moe