Stor rasfare, stengde vegar og meir nedbør i vente