- Det er berre eit tidsspørsmål før det losnar nye betongflak, og det oppstår sprekker og lekkasjar

foto