Engasjementet for å gjere det tryggare i Ørsta-trafikken er stort: 118 innspel om trafikktrygging vart sendt inn på skjema via Ørsta kommune si heimesida. I tillegg har fleire av utvalsmedlemmane i trafikktryggingsnemnda fått tilsendt innspel frå publikum.

Dette skjedde etter at folk i Ørsta i oktober av kommunen vart oppmoda om å fortelje om plassar ein meiner bør gjerast sikrare for trafikken.

Trafikktryggingsnemnda hadde møte i førre veke der det kom fram at innspela frå publikum no skal systematiserast og jobbast vidare med, skriv kommunen på heimesida.

– Dette inneber å kategorisere innspela etter:

  • Kven som eig vegen (stat, fylke, kommune)

  • Kva type tiltak som er naudsynt

  • Behov for regulering

  • Storleik; kor omfattande/kostnadskrevjande det er.

– Då får ein skilt mellom tiltak som kan gjennomførast raskt, og tiltak som krev meir tid og ressursar, skriv kommunen.

Levande dokument

Målet er å gjere innspela til eit levande dokument, eller eit verkty for administrasjonen og for trafikktryggingsnemnda.

– Siktemålet er å bruke oversikta over innspel som attendemelding til nemnda om kva som er utført og kva som står att og som grunnlag for oppdatering av trafikktryggingsplanen. Planen gjev grunnlag for å søke tilskot frå fylkeskommunen til trafikktryggingstiltak, skriv Ørsta kommune.

Utvalet ønsker at det skal vere mogleg for publikum å halde fram med å sende inn innspel. Skjema for utfylling vert difor liggande på heimesida.

Respektere fartsgrenser

I tillegg til fysiske tiltak, så meiner kommunen det er behov for ei haldningsendring.

– Mange av innspela gjeld høg fart i tettbygde strøk. Ein del innspel handlar også om hekkar og anna på private eigedomar inn mot vegar og kryss, som hindrar sikt. Utvalet vil oppmode folk om å respektere fartsgrensene og elles køyre etter forholda, skriv kommunen.

Og held fram:

– Det siste betyr i somme tilfelle å ligge under fartsgrensa grunna manglande sikt. Nemnda ber også folk om å vere nøye med at hekkar og liknande, ut mot vegar og gater, ikkje hindrar sikt for gåande og køyrande.