Fylkestinget i Møre og Romsdal har mot fire røyster sagt nei til vidare utgreiing av Fefast-alternativet.

Dette skjer i samband med Møre og Romsdal fylkesting si fråsegn i samband med konseptvalutgreiinga for framtidig E39. Samstundes seier fylkestinget samrøystes ja til Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga.

Nord-sør

– Det er vi veldig glade for. Vi veit at Ørstafjordkryssinga vil verte realisert lenge før ei fjordkryssing av Storfjorden/Breisundet. Ørstafjordkryssinga vil korte inn reisetida nord-sør monaleg, og gjere det meir naturleg å leggje stamvegen gjennom Ørsta kommune. Det vil styrke grunnlaget for Festøya–Solavågen, seier Hans-Olav Myklebust, fylkestingsrepresentant for Frp.

Det var han, Petter Bjørdal (Ap), Ingrid Opedal (SV) og Kirsti Dale (V) som røysta i mot at berre Hafast skal greiast ut vidare. Hafast er fastlandssambandet som vert utgreidd mellom Hareid og Ålesund.

Under fylkestingshandsaminga fremja fyrst Ingrid Opedal eit forslag om at berre Fefast, fjordkryssinga mellom Festøya og Solavågen, skulle veljast vidare. Det fekk berre hennar røyst.

Tryggleik

Hans-Olav Myklebust fremja der etter forslaget om at både Fefast og Hafast skulle greiast ut vidare. Det er i tråd med fylkesrådmannen sitt forslag, og også konklusjonane i KVU-rapporten.

– Eg argumenterte ut ifrå både økonomi, miljø og tryggleik. Mellom anna peika eg på det faktumet at ei slik løysing vil tvinge storbilane ned i Eiksundsambandet,, verdas djupaste vegtunnel, og som har ei stigning på 9,6 prosent på det verste, seier Myklebust.

Han la også vekt på at teknologien enno ikkje er komen dit at eit slik fjordkryssing kan byggjast, og at både Hafast og Fefast difor måtte vere med vidare.

Sjølv om fylkestinget med stort fleirtal sa ja til berre Hafast, ser ikkje Myklebust negativt på stoda.

Heilskapleg

– Nei, fylkestinget har kome med ei fråsegn på line med andre fråsegner i saka. No skal saka til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Eg håper då at overordna styresmakter ser heilskapleg på dette, og mellom anna legg merke til kva fagfolka seier om stigning og reisetid, seier Myklebust.

Han understrekar endå ein gong at Ørstafjordkryssinga og Voldatunnelen er med i vedtaket, og insisterer på at Volda og Ørsta kommunar i fellesskap no må arbeide intenst med dette prosjektet.

Hans-Olav Myklebust er nøgd med at fylkestinget samrøystes seier ja til Ørstafjordkryssinga. Foto: Arkiv